Toekomst noordelijke spoorlijnen

Kortgeleden hebben Prorail en Arriva hun plannen gepresenteerd voor het Noordelijk spoorvervoer.

Maar om te beginnen eerst een overzicht van de werkzaamheden aan het spoor voor de periode vanaf nu tot 2022.

In totaal gaat het om 20 projecten met een investering van 1 miljard Euro. Het is de bedoeling dat hierdoor de toename van het aantal reizigers wordt opgevangen, dat de reistijd wordt bekort en dat er betere aansluitingen komen op de stations. Enkele projecten zijn al uitgevoerd of zijn reeds gestart.

Het Railplan Noord-Nederland wordt gedeeltelijk betaald uit de compensatie gelden voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn en met bijdragen van de Noordelijke provincies.

Noordelijke Spoorlijnen

Een overzicht: te beginnen boven in Groningen:

Roodeschool-Eemshaven:
Hier wordt de goederenlijn naar de Eemshaven geschikt gemaakt voor reizigerstreinen. Er komen 2 nieuwe stations één in Roodeschool aan de aftakking naar de Eemshaven en één aan het eindpunt bij de aanlegsteiger naar de boot naar Borkum. In de loop van 2018 moet dit in gebruik worden genomen.

Hoofdstation Groningen:
Het huidige kopstation wordt omgebouwd naar een doorgangsstation zodat de treinen van Eemshaven / Roodeschool kunnen doorrijden naar Nieuweschans en later, als de brug over de Eems is hersteld, naar Leer en mogelijk Bremen.

station groningen

Verder gaan de treinen van Delfzijl door naar Veendam en zal de trein van Leeuwarden doorrijden naar station Europapark in het zuid/oosten van de stad Groningen. Het opstelterrein dat nu nog achter station ligt wordt in 2019 verplaatst naar “de Vork” tussen de sporen naar Winschoten en Assen.

Het monumentale stationsgebouw blijft zoals het is, alleen de perrons worden gewijzigd en er komt een voetgangerstunnel als verbinding tussen de perrons. Ook krijgt het station aan de achterzijde een ingang. Mogelijk kunnen we in 2022 hiervan gebruik gaan maken.

Groningen-Winschoten/Nieuweschans:
De bestaande spoorlijn zal worden verbeterd zodat de snelheid omhoog kan van 100 km/h naar 140 km/h. Hierdoor wordt het mogelijk om een sneltrein te laten rijden tussen Groningen en Winschoten wat een tijdsbesparing geeft van 12 minuten. Per richting kunnen dan 2 snel- en 2 stoptreinen gaan rijden. De werkzaamheden zijn gepland voor 2020.

Veendam-Stadskanaal:
Noordelijke SpoorlijnenAls het aan Arriva ligt zal op het traject van de S.T.A.R.-museumlijn een reguliere passagierstrein gaan rijden tussen Veendam en Stadskanaal. Om dit te bereiken zal er een alternatief voor de museumlijn moeten worden gezocht. Ook zal de lijn geheel moeten worden aangepast voor personenverkeer.

Een doortrekking van de lijn naar Emmen kan zorgen voor een doorbraak. Vooralsnog is niet te verwachten dat dit op korte termijn zal gebeuren. De investering wordt geschat op 380 miljoen Euro.

Emmen-Zuid:
emmen zuidBij station Emmen-Zuid zal het spoor worden verdubbeld. Hierdoor wordt het mogelijk om de huidige sneltrein tussen Zwolle en Coevorden door te laten rijden naar Emmen.

Verder zullen er ook extra opstelsporen bij station Emmen moeten worden aangelegd.

Ook wil de Provincie Drenthe gaan meewerken aan het plan van de Bentheimer Eisenbahn om een personentrein te laten rijden van Coevorden naar Bentheim.

Men wil verder maatregelen nemen waardoor de snelheid op het traject naar Zwolle kan worden verhoogd en daardoor de reistijd kan worden bekort.
Uitvoering waarschijnlijk in 2020.

Station Assen:
Dit voorjaar zijn de sporen bij station Assen aangepast. Ook is er een tunnel aangebracht als verbinding tussen de perrons. Inmiddels is gestart met het rijden van de spitstreinen tussen Assen en Groningen (iedere 10 minuten een trein). Het nieuwe stationsgebouw met een prachtig houten dak zal in de loop van 2018 worden geopend.

station assen

Hoogeveen:
Om met een hogere snelheid de boog bij Hoogeveen te kunnen berijden zal deze worden aangepast. Door de boog minder scherp te maken is een tijdwinst van 2 minuten te behalen. Realisatie in 2020.

Herfte aansluiting:
In de aftakking van de spoorlijn Zwolle-Meppel naar Emmen zal een onderdoorgang worden gebouwd voor de treinen naar Emmen. Tevens wordt het stuk tussen station Zwolle en de aftakking viersporig. Hierdoor kan dan de stoptrein van Leeuwarden naar Meppel worden doorgetrokken naar Zwolle.

Volgend jaar zal met de werkzaamheden worden begonnen en men hoopt het werk in 2021 af te ronden.

Station Zwolle:
Nieuwsbrief september 2017Het opstelterrein voor de treinen wordt verplaatst van de oostzijde naar de westzijde aan de kant van de IJssel.

Ook wordt er een extra spoor aangelegd tussen het terrein en het station.

Tijdens een grote buitendienststelling zal het emplacement aan de oostzijde geheel worden heringericht en komt er een vierde perron voor de trein naar Almelo.

Inmiddels zijn de sporen van Zwolle naar Kampen en Wierden (Almelo) geëlektrificeerd. Aan de lijn naar Kampen komt een nieuw station “Zwolle- Stadshagen”.

Leeuwarden-Groningen:
Zoals bekend zal vanaf 2020 er een tweede sneltrein gaan rijden tussen de Provinciehoofdsteden. Om dit mogelijk te maken moeten er de nodige aanpassingen worden uitgevoerd aan de spoorlijn. Aan de Friese zijde blijft dit beperkt tot aanpassing van het station Leeuwarden, de overgang bij de Schrans en een onderdoorgang te Hardegarijp.

Aan de Groningerzijde zal er 8 kilometer dubbelspoor komen tussen Zuidhorn en Hoogkerk (tot aan het voormalige terrein van de Suiker Unie). Bij station Zuidhorn komt een keerspoor voor de spitstrein naar Groningen. Verder gaat de Paterswoldseweg, in de stad, straks onder het spoor door.

Ook zullen de perrons op de tussenliggende stations worden verlengd zodat er treinen bestaande uit 3 treinstellen hier kunnen halteren. Ook gaat de snelheid tussen Leeuwarden en Veenwouden en verder tussen Grijpskerk en Groningen omhoog van 100 naar 120 km/h.

In Hardegarijp zullen de perrons tegenover elkaar komen te liggen. Met dit project is een bedrag van 171 miljoen Euro gemoeid.

Sneek-Leeuwarden:
Tussen Sneek en Leeuwarden zal het aantal treinen per uur worden verhoogd van 3 naar 4. Hiervoor zijn geen noemenswaardige aanpassingen nodig. Uitvoering 2020.

Noordelijke Spoorlijnen

Leeuwarden-Harlingen:
Om ook hier een z.g. starre dienstregeling te krijgen zal aan de westzijde van station Leeuwarden de sporenlay-out worden aangepast zodat er ieder half uur een trein kan rijden.

Arriva

Kort geleden heeft Arriva de aanbesteding voor het treinverkeer in het Noorden gewonnen. Dus vanaf 2020 zullen, gedurende 15 jaar, de treinen ook weer worden gereden door Arriva (dochteronderneming van de Duitse Bundesbahn).

Voorwaarde is wel dat het aantal treinen omhooggaat en er milieuvriendelijker met de energie wordt omgesprongen. Hiertoe heeft Arriva op 9 november 2017 een contract getekend met Stadler Rail AG uit Zwitserland. Vanaf 2020 zullen er 18 nieuwe hybride Flirt BMU treinen worden geleverd.

Deze hebben een dieselmotor en zullen eerst rijden op biodiesel.

Noordelijke SpoorlijnenTevens worden ze uitgerust met een batterijenpakket en een pantograaf zodat ze ook elektrisch kunnen rijden. Deze treinen hebben alleen bovenleiding nodig op plaatsen waar extra energie wordt gevraagd zoals bij het wegrijden van stations en bij hellingen. Op korte vlakke stukken kunnen de treinen op de energie uit de batterijen rijden.

Op het moment dat de trein onder de draad is kunnen de batterijen worden opgeladen. Ook wordt de remenergie terug geleverd.

Topman Anne Hettinga van Arriva heeft de provinciebesturen gevraagd om de voorzieningen die hiervoor nodig zijn, op het traject Leeuwarden-Groningen, voor 2025 te bewerkstelligen. In Noord-Italië is al een traject waar op deze manier gereden wordt.

Tevens is in het contract opgenomen de modernisering van de bestaande 51 treinstellen van het type GTW. Ook deze treinen kunnen met een batterijpakket worden uitgerust. De totale order heeft een waarde van 170 miljoen Euro.

De lobby vanuit de provincie Groningen voor het rijden met treinen op waterstof vindt vooralsnog geen gehoor bij de directie van Arriva.

Zij hebben dus gekozen voor een bewezen techniek en gaan niet experimenteren.

Hier vindt u nog een artikel uit het OV Magazine over de Noordelijke Nevenlijnen.

Dit artikel is overgenomen uit “De Wisselkoerier” van de MD Drachten.
Met dank aan de schrijver van dit artikel, Fetze de Jong.